Hoppa till huvudinnehåll

Obemannat flyg

Laboratorium för obemannade luftfartygssystem

Vid Campus Ljungbyhed driver Lunds universitet Trafikflyghögskolan (TFHS) ett laboratorium för obemannade luftfartygssystem (UAS Lab). Laboratoriet är en etablerad forskningsinfrastruktur vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) som erbjuder varierande miljöer för laborationer, kraftfulla simuleringar och avancerade flygoperationer i verkligheten. Här finns kompetens inom utveckling, planering, utförande och efterarbete i samband med obemannade flygningar.

UAS Lab, vilket ingår i LTH Open Door, består av verkstad, hangarytor, simuleringscentrum samt tillgång till Ljungbyheds flygplats med en Vertiport och dess två start- och landningsbanor som båda är cirka 2000 meter.  Idag används ett antal obemannade luftfartygssystem (UAS) av såväl multirotor-, VTOL-, hybrid- som fastvingetyp, de kan dessutom modifieras och optimeras beroende på projektets önskemål. Denna infrastruktur är unik i Sverige och samverkar idag med forskare vid flera universitet som möjliggörare för forskning med obemannade luftfartyg (UAV), samt deltar i projekt med myndigheter och kommersiella aktörer. 
 

UAS Lab ger forskare och andra aktörer möjlighet att testa sensorer och verifiera teknik för montering externt eller ombord, men också att utveckla, modifiera samt verifiera obemannade luftfartygssystem. Exempel på genomförda projekt med fokus på sensorer och tillämpningar är utveckling av delsystem för mätning av radioaktivitet, sök-och-räddning, geologiska analyser av mark och digital arkeologi. Projekt som syftat till att utveckla de flygande systemen rör exempelvis modifiering av obemannade flygsystem för vätgasdrift eller tekniker för att göra flygfarkosterna tystare eller underlätta interaktionen mellan människa och maskin. Därtill deltar representanter från laboratoriet i standardiseringsgrupper, utredningar och utvecklingen av regelverk på internationell och nationell nivå. Verksamheten har tillstånd att operera obemannade luftfartyg utom synhåll inom ramen för den specifika kategorin under Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA). 

 • Obemannade flygsystem (fastvinge, multirotor, hybrider) med olika framdrivningssystem (elektriskt, vätgas, turbin, kolvmotor)
 • Olika typer av sensorer
 • Programvara för svärmflygning
 • Luftrum med tillstånd att flyga utom synhåll
 • Test i olika skala
 • Stor inomhusvolym för flygning innanför nät
 • Simulatorcenter (för forskning och träning)
 • Underhåll för kontinuerligt luftvärdighet
 • Skumplastskärare
 • CNC-fräs
 • 3D-skrivare
Obemannat flyg. Foto.

Operatörsorganisationen UAS@LU

Lunds universitet (LU) är en etablerad och registrerad operatörsorganisation (UAS@LU) hos Transportstyrelsen som hanteras och drivs av Lunds universitet Trafikflyghögskolan (TFHS). Alla forskare, studenter och anställda som nyttjar obemannade luftfartygsystem (UAS) vid Lunds universitet gör det inom ramen för UAS@LU. I detta är TFHS, utöver resurserna som erbjuds genom laboratoriet för obemannade luftfartygssystem (UAS Lab), ett stöd för kompetensutveckling, kompetensupprätthållande, men också för rådgivning gällande juridiska aspekter, kontinuerlig luftvärdighet och operativa procedurer. Operatörsorganisationen är ett resultat av samverkansprojektet UAV@LU, som bedrevs mellan 2018-2023, som syftat till att med hjälp av obemannade luftfartyg (UAV) möjliggöra forskning för olika typer av samhällsnytta. Genom UAV@LU har TFHS kunnat skapa ett nätverk av forskargrupper och över 50 fjärrpiloter på fem fakulteter vilka integrerats i operatörsorganisationen. TFHS erbjuder, tack vare beviljade infrastrukturmedel från LU, kompetensförsörjning, en digital infrastruktur för rapportering av flygningar och eventuella avvikelser samt råd och stöd i alltifrån teknisk och juridisk kunskap till faktisk fjärrpilotkompetens för särskilda projekt och flygoperationer. 

Du som ämnar att flyga med ett obemannat flygsystem inom din roll på LU uppmanas att i god tid kontakta Joel Sköld: joel.skold@tfhs.lu.se.

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-10-20