Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+

Erasmus+ ger en organisation möjlighet att arbeta mot uppsatta strategiska mål och utvecklingsplaner på ett internationellt plan.

Genom att ge personal och studerande möjlighet till internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling bidrar det till att stärka individers yrkesfärdigheter och kvalifikationer som sedan implementeras och sprids inom och utanför den egna organisationen.

Vad ska det leda till?

Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. Primära målsättningar är att öka kompetens och yrkesskicklighet, och därmed anställningsbarheten, för elever/studerande i yrkesutbildning, samt stärka kvaliteten i undervisningen.
 

Erasmus+ för studerande

Med Erasmus+ praktikstipendium – ”Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning” - kan du som är studerande vid TFHS ansöka om stipendium som ska användas till utgifter och andra omkostnader i samband med en praktikperiod.

Det gäller praktik hos företag, organisationer och utbildnings- eller forskningscentrum i följande länder:
 

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Lichtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Makedonien
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Spanien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike
Tre flygstudenter sitter vid ett bord och diskuterar. Foto.

Om stipendiet

Stipendiet är inte heltäckande, utan ett bidrag som ska användas till utgifter och andra omkostnader i samband med praktikperioden. Stipendiebeloppet beräknas på praktikperiodens längd (antal månader och dagar), baserat på vilket land praktiken äger rum i. Månadsbeloppen fastställs årligen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och är samma för samtliga läroverk i Sverige.

 

Vilka villkor finns det för att få stipendiet?

 • Den sökande måste vara registrerad för studier i trafikflygarprogrammet vid TFHS.
 • Mobiliteten (resan) får inte vara kortare än 14 dagar och inte längre än 12 månader.
 • Mobiliteten ska göras i annat land än Sverige men i ett av Erasmus godkänt land. (Se ovan).
 •  Efter mobiliteten ska den studerande göra en s.k. ”Participant Report” eller ”EU-survey” på webben.
 • Om mobiliteten är längre än 30 dagar ska den studerande också göra ett språktest, OLS. Inbjudan till språktestet kommer per mejl.

Hur går en ansökan om stipendiet till och vilka handlingar ska finnas?

 1. Den sökande fyller i ansökningsformuläret (se ”Dokument” till höger)
 2. Den sökande får ett ”Learning Agreement” ifyllt av mottagande organisation. Dokumentet undertecknas av både den studerande och den mottagande organisationen innan det skickas till TFHS. (se ”Dokument” till höger). Till dokumentet ska bifogas ett program för mobiliteten som är överenskommet mellan TFHS LiA-koordinator och den mottagande organisationen.  Programmet kan t.ex. vara utformat som veckoscheman som beskriver de olika momenten.
 3. Ansökningsblankett och ”Learning Agreement” lämnas till TFHS Erasmus-handläggare som undertecknar för den sändande organisationen. Den sökande fyller i sin del av blanketten "Utbetalning av stipendium" och lämnar in denna tillsammans med tidigare nämnda blanketter till Erasmus-handläggaren.
 4. TFHS beräknar stipendiets storlek och ser till att utbetalning av medel sker.
 5. TFHS upprättar ett ”Grant Agreement” som undertecknas av stipendiaten och TFHS.
 1. Stipendiaten ser till att den mottagande organisationen fyller i ett ”Certificate of Attendance” (vistelseintyg) som skickas till TFHS. (se ”Dokument” till höger).
 2. Stipendiaten gör en s.k. ”Participant Report” eller ”EU-survey” på webben.


Vid mobiliteter längre än en månad ska stipendiaten också göra ett språktest (OLS) före mobiliteten och ett efter.

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-10-23