Hoppa till huvudinnehåll

Programinnehåll

Programmet innefattar följande fem programkurser:

  • Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet, 10 hp
  • Metod och vetenskapsteori, 10 hp
  • Management inom flygbranschen, 10 hp
  • Mänskliga Faktorer, 15 hp
  • Examensarbete, 15 hp

Programkurser

Grundläggande pedagogik inom flygutbildningsområdet - 10 hp (FLYF15)

Denna pedagogikkurs ger grundläggande insikter om hur vi lär, och hur vi därmed kan förhålla oss som lärare till våra studenters/elevers lärande. Pedagogikens och didaktikens grunder studeras och upplevs genom ett flertal övningar, teoretiska uppgifter och reflektioner i förhållande till deltagarnas erfarenheter inom flygområdet. De olika kursmomenten examineras genom både praktiska prov, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i diskussioner och ”peer review”. Kursmoment såsom lärstilar, hinder för lärande, relationens betydelse för lärande, lektionsdisposition och ledarskapet i ”klassrummet” är några av de moment som kommer att exemplifieras, upplevas, studeras och slutligen reflekteras över. Kursen utgör dels en introduktion till utbildningsområdet men även en fördjupning för de med tidigare instruktörs- eller undervisningserfarenhet.

Metod och vetenskapsteori - 10 hp (FLYF25)

Denna kurs ersätter från och med höstterminen 2022 kursen Projektarbete. Syftet med kursen är att ge kompetens och färdigheter inom utredande arbete, informationsgranskning och rapportskrivande. Kursen är uppdelad i två moduler där vi börjar med en introducerande kurs inom vetenskapliga metoder, vetenskapsteori och akademiskt skrivande. I denna modul behandlar vi några av de vanligaste metoderna inom forskning och utredningsmetodik. Kursen ger även en introduktion till statistik och enkätmetodik. I kursens avslutande modul tillämpar vi kunskaperna från första delmodulen och definierar varsitt mindre forsknings- eller utredningsprojekt. Resultatet presenteras i form av en vetenskaplig rapport. Under kursens gång ges även handledning i metodik och akademiskt skrivande.

Management inom flygbranschen - 10 hp (FLYF10)

Denna kurs har som mål att ge en grundläggande översikt avseende ledning, organisation och ekonomiska perspektiv på flygindustrin, med speciellt fokus på villkor och verksamhet för kommersiella flygbolag. Detta omfattar ämnen som till exempel konkurrensvillkor, ruttstruktur och prissättning. Historia och bakgrund för utvecklingen av den kommersiella flygindustrin kombineras med exempel och diskussioner om aktuella frågor och utmaningar. Syftet med kursen är att deltagare efter kursen ska ha en ökad kunskap och förståelse för hur flygbolag fungerar avseende kommersiella aspekter. Detta kan bidra till ökad förmåga att delta bredare och mer aktivt i ett flygbolags verksamhet samt förbereda deltagare för en roll som ledare.

Mänskliga faktorer - 15 hp (FLYF05)

Kursen bygger vidare på ämnet Human Performance and Limitations som ingår i ATPL-studier, med fokus på de områden som är av störst vikt för pilotrollen i ett flygbolag. Kursen tar upp en del ämnen som ingår i Crew Resource Management träning, som t.ex. arbetsbelastning, situationsmedvetenhet och beslutsfattande, men fördjupar och breddar dessa samt förankrar dem i forskning. Även ämnen som kommunikation, ledarskap och kultur tas upp, både från ett individuellt och från ett grupp-/organisationsperspektiv. Kursen tar även ett sociologiskt och systemteoretiskt perspektiv på säkerhet, olycksutredning, och människans roll i en säkerhetskritisk och komplex miljö. Föreläsningar blandas med diskussionsseminarier kring dagens idéer och principer kring human factors, systemsäkerhet och organisationens inverkan på mänskligt beteende. Syftet med kursen är att deltagarna ska få en fördjupad och tillämpbar kunskap och förståelse för Human Factors som är användbar i dagligt operationellt arbete. Detta kan bidra till ökade möjligheter att arbeta som instruktör eller utredare, samt i andra roller kopplat till arbetsprestationer och flygsäkerhet.

Examensarbete - 15 hp (FLYL01)

Examensarbetet har som mål att utveckla förmågan att läsa och förstå forskning, samt att skriva rapporter enligt riktlinjer för hur forskning redovisas. Examensarbetet kan för flera deltagare vara deras första större egna arbete relaterat till forskning och rapportskrivning. Kursen bygger dock på den tidigare kursen ”Projektarbete”, samt på erfarenheten från att ha skrivit papers på tidigare kurser på SEDE-programmet. Kursen består mestadels av eget arbete, med handledning från en eller flera kursansvariga eller annan handledare. Val av ämne för examensarbetet är till stor del fritt men avsikten är att det ska fokusera på frågor av aktuellt intresse för flygindustrin. Syftet med kursen är att deltagare ska utveckla förmågan att läsa forskning och expertlitteratur, sammanställa denna eller genomföra ett mindre forskningsarbete i förhållande till en frågeställning, samt kunna skriva en strukturerad rapport.

Kursträffar och schema

Under det fyra terminer långa programmet har vi sammanlagt sex fysiska träffar på plats i Lund: Tre under den första terminen, en träff under termin 2, och två träffar under termin 3. Termin 4 sker helt på distans. Samtliga fysiska träffar är obligatoriska och sträcker sig över ca 2-3 dagar. En del av kurserna inkluderar även kortare distansträffar via videokonferens. Distansträffarna är antingen av icke obligatorisk art alternativt ges vid flera valbara tillfällen. Mellan träffarna utgörs studierna av eget arbete motsvarande 50% studietakt. Läs under fliken "Schema och information" för tidigare kurser för att få en uppfattning om hur schemat kan komma att se ut.

Programmet läses normalt på halvtid. Efter att du blivit antagen finns dock möjlighet att ansöka om en individuell studieplan med heltidsstudier. Du läser då alla kurserna över ett år. I figuren ovan betyder det att du läser de båda höstterminerna, dvs termin 1 och 3 parallellt under hösten, och termin 2 och 4 under vårterminen.

 

Mer information om kursinnehåll finns i LTH's kursplansbibliotek.

Kursplaner med litteraturlistor (Kurswebben LTH)

(Observera att i senare del-programmet ingår endast kurserna FLYF15, FLYF25, FLYF10, FLYF05 och FLYL01)

Ansök på antagning.se

Ha följande till hands i elektroniskt format:

  • Gymnasiebetyg
  • Kopia på EASA-certifikat och typbehörighet
  • Kopia av tre sista sidor i loggbok med summerad totaltid och flygtid i flerpilotsystem
  • För utländska medborgare: kopia på dokument som styrker EU-medborgarskap (pass eller motsvarande)

Sidansvarig: tfhs@tfhs.lu.se | 2023-02-22